Versie: 16 juli 2020.

Entiteiten

Onderstaande Voorwaarden hebben betrekking op de volgende drie entiteiten: Leverancier, Afnemer en Datasets. Hiernaar zal steeds gerefereerd worden in de Voorwaarden hieronder.

geotoko.nl is een webportaal ("webshop") dat digitale geodata-bestanden, zogenaamde "Datasets", levert zoals beschreven op de geotoko.nl website, hierna te noemen Datasets.

geotoko.nl is een product ontwikkeld door en eigendom van de Besloten Vennootschap Just Objects B.V., hierna te noemen Leverancier.

De Datasets van Leverancier worden afgenomen door organisaties of personen hierna te noemen de Afnemer(s).

Afnemer verkrijgt toegang tot een specifieke Dataset na betaling aan Leverancier. Betalingen kunnen eenmalig zijn of via een abonnementsvorm. In beide gevallen verstrekt Leverancier toegang tot de gekozen Dataset aan Afnemer middels een "download link" (URL), waarin een sleutel ("key") zit. Deze key/sleutel is uniek voor Afnemer+Dataset.

Technische Details

 • Toegang tot een Dataset verloopt via de door Leverancier aan Afnemer toegekende unieke "download link" URL.
 • De "download link" (URL) geeft direct toegang tot de Dataset, zonder noodzakelijke "login" op het geotoko.nl portaal.
 • Afnemer kan hierdoor deze URL aanwenden om de Dataset direct te "downloaden" via bijv de browser of "standalone" in "embedded" toepassingen.

Gebruiksvoorwaarden

 • Een aangekochte Dataset (URL) mag alleen gebruikt worden binnen de organisatie van de Afnemer.
 • Commercieel gebruik van aangekochte Datasets is toegestaan aan Afnemer. Voorbeelden zijn (online) kaarten of verder verrijkte datasets.
 • Het gratis beschikbaar stellen van de Dataset door Afnemer op een publieke website of "doorgeven" van de Dataset URL aan derden buiten de organisatie van de Afnemer is niet toegestaan.
 • Als een toepassing van Afnemer teveel load op de servers van Leverancier geeft, bijv door misconfiguratie, zal Leverancier contact met Afnemer opnemen om tot een oplossing te komen.

Aansprakelijkheid

De volgende aansprakelijkheidsvoorwaarden gelden.

 1. Alle Datasets zijn inhoudelijk opgebouwd uit, en verrijkt met publieke data-bronnen ingewonnen door overheden zoals Kadaster, CBS en Rijkswaterstaat en Open Data projecten zoals OpenStreetMap. Leverancier kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei fouten of hiaten in deze brondata.
 2. Voorzover de wet dit niet dwingendrechtelijk verbiedt, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen schade welke is ontstaan als gevolg van met behulp van door Leverancier geleverde Datasets gegenereerde gegevens.
 3. Voorzover de wet dit niet dwingendrechtelijk verbiedt, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet beschikbaar zijn van de Datasets wanneer dit het gevolg is van een storing in de infrastructuur of datasets van Afnemer of van derden.
 4. Leverancier kan niet gehouden worden gevolgschade te vergoeden, zoals gederfde omzet en geleden verlies; kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van (overige) gevolgschade; verlies van gegevens.

Privacy en AVG

Leverancier heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) de volgende maatregelen genomen om privacy en persoonsgegevens van Afnemer te beschermen:

 • Alle betalings-afhandeling verloopt via Stripe.com. Stripe is een "PCI Level 1 compliant" betalings-afhandelingsportaal ("backend payment provider"). Geen betalings-informatie, zoals bank/creditcard nummers en transacties, wordt binnen de infrastructuur van Leverancier opgeslagen.
 • Het geotoko.nl portaal en gerelateerde websites gebruiken alleen de noodzakelijke functionele "Cookies" benodigd voor aankoop en afhandeling van Datasets door Afnemer. Leverancier gebruikt geen "Trackers", "Social Media" of anderssoortige Cookies.
 • Bij registratie wordt Afnemer toegevoegd aan de mailing lijst van de Nieuwsbrief. Deze verschijnt onregelmatig en bevat belangrijke mededelingen voor met name Afnemers. Afnemer kan zich op elk moment afmelden voor deze Nieuwsbrief (opt-out). De lijst wordt verzorgd door Mailchimp.

Zie de help pagina voor meer details.

Aanvullend

 • Leverancier behoudt zich voor tussentijds prijzen te wijzigen. Dit heeft geen invloed op reeds aangekochte Datasets door Afnemer.
 • Niet alle gebruiks-scenario's van de Datasets door Afnemer vallen af te dekken in bovenstaande voorwaarden. In geval Leverancier van mening is dat de Datasets misbruikt worden, houdt zij zich het recht voor de betreffence Afnemer, abonnements-URL, client IP-adres en/of HTTP-Referer af te sluiten. Leverancier zal daarvoor altijd eerst proberen contact op te nemen met Afnemer.
 • De Datasets zullen in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Er is bijvoorbeeld een standby uitwijk-server beschikbaar. Leverancier is echter afhankelijk haar hosting "provider". Ingeval van calamiteiten bij deze hosting "provider" kan Leverancier niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele storingen.